HaCohen Hebrew Translation                                      הכהן תרגום אנגלית

עמוד הבית


הכהן תרגום אנגלית מציע שירותי תרגום מעברית לאנגלית ומאנגלית לעברית. אנו מתמחים בתרגום מסמכים משפטיים, רפואיים, פיננסיים, דתיים ופוליטיים, וגם התכתבות אישית ועסקית, קורות חיים, תעודות, כתבות וספרים. אנו גם מציעים שירותי הגהה, עריכה ותעתוק עבור שפות אלה. לכל המתרגמים שלנו יש תארים אקדמאיים ושליטה בשתי השפות, ואנו מתגאים במהירות מסירת העבודה ובאיכותה המקצועית. 

 

Click to Replace